Hier vindt u alle regels van de bibliotheek

Reglement

Artikel 1 – Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.

Artikel 2 – Inschrijving

Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheid

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, waarschuwt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 4 – Auteursrechten

De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Artikel 5 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectieve gemeente.

SPECIFIEK VOOR BIBLIOTHEEKNET VLAAMS-BRABANT

Artikel 7 – Aantal documenten per keer

Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen ontlenen.

Artikel 8 – Uitleentermijn en verlengen

Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de uitleentermijn niet overschreden is.

Artikel 9 – Overschrijden uitleentermijn

Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningen gestuurd. Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag gerekend.

Artikel 10 – Reserveren

De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. Ook voor interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt.

Artikel 11 - Lidmaatschap en tarieven

Voor de inwoners van de gemeente is het lidmaatschap gratis. Voor niet-inwoners vanaf 18 jaar bedraagt het lidmaatschap 5,00 euro. Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op het bibliotheeknet. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt eenmaal betaald per 12 maanden.

SPECIFIEK VOOR BIBLIOTHEEK ROOSDAAL

Artikel 12 - Adreswijziging

Een adreswijziging moet door de lener onmiddellijk worden meegedeeld.

Artikel 13 - Verlies of beschadiging

De lener dient zorg te dragen voor de op zijn naam geleende werken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs betalen. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Artikel 14 - De leeszaal

In de leeszaal dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. De leeszaalwerken en de dagbladen kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. Tijdschriften kunnen ontleend worden, behalve het laatste nummer.

Artikel 15 - Niet naleven reglement

Personen die het reglement niet naleven, kunnen door het beheersorgaan uitgesloten worden van inschrijving, toegang en gebruik. Alle onvoorziene omstandigheden worden door de bibliothecaris geregeld.

Artikel 16 - Kopiëren

De gebruiker kan, op mondelinge vraag, fotokopieën bekomen van de ter plaatse te raadplegen werken.

Artikel 17 - Dienstverlening

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds beroep doen op het personeel.